กว่าจะเป็นดุลยพัฒน์

ดุลยพัฒน์ คือ ศูนย์การเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวทางที่ ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (1861-1925) ได้ให้ไว้ ซึ่งแนวคิดการศึกษาแบบสไตเนอร์ได้แพร่หลายไปทั่วโลก
ดุลยพัฒน์ได้จดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กร ชุมชนและเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิดุลยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยนำแนวทางการศึกษาอันเป็นสากลนี้มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทยและอีสาน

ที่ดุลยพัฒน์การศึกษาไม่ใช่เพียงการมอบวิชาความรู้ให้แก่เด็ก หากแต่เป็นการดูแล หล่อเลี้ยงพวกเขาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เขาเติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ได้อย่างสมดุล ทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญา

ดังนั้น นอกจากหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ดุลยพัฒน์ยังให้ ความสำคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ด การดูแลโภชนาการที่เหมาะส ที่จะส่งเสริมเด็กให้เติบโตสมดุลและมีสุขภาวะ ด้วยเหตุนี้ในพื้นที่สีเขียว 16 ไร่ของศูนย์การเรียนที่นอกจากจะจัดแบ่งไว้เป็นบริเวณอาคารเรียนและพื้นที่สนามสำหรับเล่นและทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้ว เรายังมีนาข้าวเกษตรชีวพลวัตร(Biodynamic Agriculture) สวนผักอินทรีย์ โรงสีข้าว และสวนป่าอีกด้วย