จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เรียนรู้ผ่านการเล่น ( Play-Based Curriculum ) ดังนั้นหัวใจของการให้การศึกษานั้นคือ เด็กได้เล่นอย่างอิสระทั้งในห้องและนอกห้องอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครู การเล่นอิสระนี้เป็นพื้นฐานการพัฒนาศักยภาพในเรื่องจินตนาการ ความคิดความสามารถเชิงเชาว์ปัญญา (Cognitive Ability) อีกทั้งจังหวะชีวิตในแต่ละวันนั้นหล่อเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาวะที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจำวัน เช่น การจัดวางโต๊ะอาหาร การเก็บเสื้อผ้า ดูแลทำความสะอาดบ้าน เป็นต้น แล้วยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมพิเศษประจำวัน เช่น ทำขนม ปั้นขี้ผึ้ง ระบายสี ทำอาหาร เด็ก ๆ ได้รับการหล่อเลี้ยงจินตนาการผ่านนิทานที่เล่าทุกวันโดยครูอนุบาล นอกจากนี้ยังมี “กิจกรรมวงกลม” ที่ช่วยให้เด็กหาความสัมพันธ์ของตนเองกับมิติของพื้นที่ ครูปฐมวัยทุกคนต้องทำงานกับตัวเองเพื่อสามารถนำทางทัศนคติที่ดีต่อโลกใบนี้ ว่าโลกใบนี้มีความดีดำรงอยู่ ดุลยพัฒน์มองเห็นว่าการบ่มเพาะ คุณธรรม จริยธรรม ความเมตตา จะเกิดขึ้นได้ก็ในช่วง ๗ ปีแรกของชีวิตของมนุษย์ ซึ่งคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้จะเป็นดั่งรากฐานให้กับมนุษย์คนนั้นจวบจนบั้นปลายของชีวิต

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: