เวลาเรียน

เวลาในการรับส่ง
เพื่อให้เด็กมีเวลาเตรียมตัว และพร้อมเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวันได้อย่างเหมาะสม ​

เนิสเซอรี่ ขอให้ผู้ปกครองมาส่งเด็กภายในเวลา 8.15 น.
อนุบาล ขอให้ผู้ปกครองมาส่งเด็กภายในเวลา 8.00 น.
เวลาเลิกเรียน คือ 15.00 น.  โดยขอร่วมมือรับเด็กกลับบ้านก่อนเวลา 15.30 น.

ประถมมัธยมศึกษา ขอให้ผู้ปกครองมาส่งเด็กภายในเวลา 7.50 น.
เวลาเลิกเรียน คือ 15.30 น.  โดยขอร่วมมือรับเด็กกลับบ้านก่อนเวลา 16.00 น.    

​-  ขอความร่วมมือแจ้งครูเมื่อรับส่งบุตรหลาน หลีกเลี่ยงให้เด็กเดินเข้ามาในโรงเรียนเอง โดยไม่มีครูรับทราบ หากมีความจำเป็น ขอความกรุณาฝากบุตรหลานของท่านกับผู้ปกครองท่านอื่นที่สามารถแจ้งให้ครูทราบได้ว่าเด็กมาถึงโรงเรียนหรือกลับบ้านแล้ว

การลาหยุด          
โรงเรียนมีการบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน โดยแบ่งเป็นหมวด มาเรียน ลากิจ ลาป่วย และขาดเรียนโดยนักเรียนพึงมาเรียนมากกว่า 80 % ต่อภาคเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบันทึกในเอกสารรายงานพัฒนาการนักเรียนต่อไป ดังนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่ตระหนักเรื่องการมาเรียน และการลาเรียนของลูกๆ หากมีความจำเป็นต้องลาหยุด  ขอให้แจ้งและ/หรือตรวจสอบกับครูประจำชั้นล่วงหน้า