มัธยมศึกษา

ในการจัดการศึกษาระดับประถมเป็นต้นไป ครูประจำชั้นจะสอนวิชาแกนหลักหรือ Main Lessonติดต่อกัน ๓-๔ สัปดาห์ (ที่เราเรียกว่า บล็อก) การออกแบบบทเรียนหลักนั้นขึ้นอยู่กับครูประจำชั้นแต่ละคนจะออกแบบให้เข้ากับนักเรียนในห้องนั้น ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วครูจะเริ่มต้นจากการมีประสบการณ์กับการลงมือกระทำ ได้ทดลองทำสิ่งต่าง ๆ ได้ฝึกฝน จากนั้นก็บันทึกลงสมุด กลายเป็นตำราเรียนของเด็กแต่ละคน

เนื้อหาสาระทั้งหมดที่เด็กเรียนนั้นเกินกว่าที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด หากบางวิชานั้นได้แทรกซึมอยู่ในวิชาอื่น ๆ เช่น วิชาคุณธรรม หน้าที่พลเมือง การสังเกต การวิเคราะห์ การคิดให้เป็น เป็นต้น และเนื้อหาบางวิชาก็จะผสมรวมกันไปทั้งประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งสังคมศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3