ปณิทาน/ความตั้งใจ

เป้าหมายการทำงานของดุลยพัฒน์ คือ บ่มเพาะและหล่อเลี้ยงให้นักเรียนของเรามีความมุ่งมั่นในการลงมือกระทำ มีวิริยะพากเพียร มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความตะหนักรู้ในความงาม และ ความสร้างสรรค์ของชีวิต รู้คุณของสรรพสิ่ง พัฒนาความสามารถในการสังเกต แยกแยะวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้งใคร่ครวญ อีกทั้งมีความสนใจในความเป็นไปของชีวิต