คณะครูและบุคลากร

ผู้อำนวยการ

อภินทร์พร กิตติพีรพัฒน์ (ป้าอ้วน)

ครูปฐมวัย

นนทยา เตชะวงศ์ (น้าโอ๋)

อัฏฐพล กิตติพีรพัฒน์ (ลุงตี๋)

สุภาพรรณ ชัยพร

นวรัตน์ โพธิ์ถาบุญเรือง

แพรวภิญญ์ ภิญญ์ภูมิลักษณ์

สุพัตรา ภู่ศิริ

พรรณราย โพธิ์ชัย

ขนิษฐา ยางงาม(ผู้ช่วย)

สุนิทรา อมรพงษ์(ผู้ช่วย)

ครูประจำชั้นประถมและมัธยมศึกษา

นิชาญา จันโทสุทธิ์

พิศสมร ทองสม

ระวีวรรณ วงค์สุขะ

กชกร ม่วงศรี

พีรยศ สิงห์ปรีชา

พิชชานันท์ สอนเย็น

พัชร์สิตา บุญยกาญจนไพศาล

ครูประจำรายวิชา

Eliza layne Leavitt (วิชาภาษาอังกฤษ)

ขวัญฤทัย แซ่หว่าง (วิชาภาษาจีน)

ปวีณา สิงห์ปรีชา (วิชางานปั้น)

วันชัย สอาดศรี (วิชาเกมและการเคลื่อนไหว)

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร

สิงห์ชัย จารุจำรัส

เจษฎา วงศ์สุขะ